Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Commissarissen in de omzetbelasting

Commissarissen houden toezicht op het bestuur van een organisatie. Het ondernemerschap ten aanzien van commissarissen is de laatste tijd aan veranderingen ondergaan. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de goedkeuring dat de personen die minder dan vijf commissariaten vervulden vrijgesteld waren voor de btw. Per 1 januari 2013 zijn om deze reden de normale criteria voor het btw ondernemerschap van toepassing op de commissarisbeloningen.

Het ondernemerschap

Ondernemer voor de omzetbelasting is ieder die zelfstandig een beroep of een bedrijf uitoefent. Of een commissaris als ondernemer gelden derhalve de volgende criteria:

1)    Er dienst sprake te zijn van het zelfstandig uitoefenen van werkzaamheden?

2)    Er dient in het economische verkeer duurzaam naar opbrengst gestreefd te worden.

Ad 1    zelfstandigheid

Een commissaris zal altijd, hij is daar immers toe verplicht, op eigen naam de rechtsbetrekking aangaan met het bedrijf/organisatie waar hij toezicht gaat houden. Doordat de commissaris niet onder gezag mag staan is de relatie tussen het bedrijf/organisatie is in arbeidsrechtelijke zin niet aan te merken als een arbeidsovereenkomst. Dit is per 1 januari jl. expliciet in de wet geregeld. Of er fiscaalrechtelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de feiten en omstandigheden. Ter beoordeling of een toezichthouder zelfstandig is, dient in eerste plaats uitgesloten te worden dat hij zijn werkzaamheden ondergeschikt verricht. Zelfstandigheid zit hem eveneens in het al dan niet invloed kunnen uitoefenen op de vergoeding, het lopen van debiteurenrisico en het declareren van gemaakte kosten.

Ad 2    duurzaam in het economische verkeer streven naar opbrengst

Vooropgesteld dient te worden dat het streven naar opbrengst niet gelijk is aan streven naar winst. De prestaties die de toezichthouder verricht, dienen tegen een vergoeding plaats te vinden. Prestaties ‘om niet’ leiden niet tot ondernemerschap. Ook werkzaamheden die tegen een symbolische vergoeding worden verricht, zijn niet belast met btw. De hoogte van de vergoeding is derhalve een indicatie om te bepalen of men opbrengst nastreeft.

Het enkel streven naar opbrengst is echter niet genoeg. Er dient tevens sprake te zijn van een duurzaam streven. De toezichthouder dient met enige regelmaat toezichthoudende activiteiten te verrichten. Het duurzame karakter zit hem niet per definitie in het hebben van een aantal commissariaten tegelijk, maar kan ook tot uitdrukken komen bij een reeks opvolgende commissariaten.

Nevenactiviteit

Soms is de toezichthouder al ondernemer voor de btw alvorens hij begon als toezichthouder. De toezichthoudende activiteiten kunnen dan in nauw verband staat, of in een sterk verlengde liggen van de overige activiteiten. Als dit het geval is, dan vallen de toezichthoudende activiteiten als het ware in het reeds aanwezige ondernemerschap. Er is in dergelijke gevallen omzetbelasting verschuldigd over de commissarisbeloningen.

Tot zover.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: