Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Belastingplan 2014

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën, dat is het doel de maatregelen die vandaag gepresenteerd zijn in de miljoenennota. De hoofdzaak is een solide belastingopbrengst. Daarnaast is het bestrijden van fraude een belangrijk punt. Er zijn daarom ook verschillende maatregelen in het regeerakkoord opgenomen die het belastingstelsel beter bestand moeten maken tegen fraude. Tot slot is de wens om het belastingstelsel eenvoudiger te maken ook in de belastingplannen voor het jaar 2014 doorgevoerd. Duurzame oplossingen is hierbij het kernbegrip.

Het belastingplan is een fiscaal wetsvoorstel dat voor een belangrijk deel de wijzigingen regelt die van jaar tot jaar nodig zijn aan de inkomenskant van de Rijksbegroting. Het staat voor een groot deel in het teken van de uitvoering geven aan de diverse fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. Het fiscale pakket voor het jaar 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen:

  1. Belastingplan 2014;
  2. Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit;
  3. Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente
  4. Overige fiscale maatregelen 2014.

De belastingplannen 2014 zijn op drie pijlers gebaseerd, te weten:

  1. werken aan duurzaam herstel van de economie;
  2. toekomstbestendige overheidsfinanciën; en
  3. een evenwichtigere inkomensverdeling.

Hierna geven wij u een overzicht van de belangrijkste voorstellen die in het fiscaal pakket 2014 zijn opgenomen.

Wijziging heffingskortingen. De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 100 naar € 2.100. Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting voor het modale inkomen afgebouwd. De arbeidskorting gaat omhoog en wordt meer afhankelijk van het inkomen gemaakt. De maximale arbeidskorting stijgt in een periode van 4 jaar met € 836. In 2014 is de eerste verhoging, deze bedraagt € 254. De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt in de jaren 2014 tot en met 2016 afgebouwd tot nihil.

Nieuw evenwicht op de woningmarkt. De verhouding tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning (loan-to-value ratio) wordt geleidelijk teruggebracht naar 100%. Het hebben van annuïteiten hypotheek blijft een voorwaarden om hypotheekrenteaftrek te genieten. Daarnaast wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief in 28 jaarlijkse stappen van een half procent teruggebracht naar uiteindelijk 38%.

Verruimen schenkbelasting. Er komt een tijdelijke uitbreiding (van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2015) van de verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting. Het bedrag wordt verhoogd naar € 100.000 en de ontvanger dient het bedrag voor de eigen woning te gebruiken.

Vrijval stamrechten. Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV fiscaal vriendelijk in één keer op te nemen. De belastingvrijstelling bedraagt 20%. De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft.

Verruimen willekeurige afschrijving. Tot eind 2013 kunnen ondernemers willekeurig afschrijven (voor ten hoogste 50%) op de aanschaffings- of voortbrengingskosten voor investeringen.

Verlengen werkgeversheffing. De werkgeversheffing (crisisheffing) wordt verlengd. De werkgever dient ook in 2014 16% over het loon (vanaf € 150.000 van een werknemer te betalen).

Integratieheffing btw. De integratieheffing wordt afgeschaft.

Inkomensafhankelijk eigen risico. Het inkomensafhankelijk eigen risico zal niet doorgaan.

Oldtimers. De vrijstelling Motorrijtuigenbelasting (MRB) geldt vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor oldtimers die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar.

Afdrachtvermindering onderwijs. De afdrachtvermindering onderwijst wordt per 1 januari 2014 vervangen door een subsidieregeling voor leerwerktrajecten.

Daarnaast wordt in het fiscaal pakket 2014 uitwerking gegeven aan maatregelen ten behoeve van aanpak van fraude met toeslagen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het wetsvoorstel “Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit” en betreft:

  • Versterking toezichtinstrumentarium toeslagen;
  • Versterking boete- en strafrecht;
  • Versterking verhaalfunctie.

Het Fiscaal pakket 2014 bevat geen vergaande structurele nieuwe inzichten. De kaasschaafmethode, gericht op bezuinigingen is komt heeft in dit pakket de overhand. De genoemde wetsvoorstellen zullen nu in behandeling genomen worden door de eerste en tweede kamer. Uiteraard stellen wij u op de hoogte omtrent welke voorstellen, al dan niet in aangepaste vorm, de eindstreep halen.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: