Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Wetsvoorstel herziening zorgkostenregeling 2014

Het wetsvoorstel herziening zorgkostenregeling 2014 is op 9 september jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot realisering van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsvoornemens tot afschaffing per 1 januari 2014 van:
ϕ de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
ϕ de uitkering voor de compensatie voor het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering;
ϕ de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten;
ϕ de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Doordat de wet niet voorziet in een eenduidige definitie voor chronisch zieken en gehandicapten zijn de hiervoor genoemde fiscale regelingen uitgemond in ongerichte regelingen. Het doel van de fiscale regelingen, fungeren als vangnet, wordt thans te ver uitgerekt. Dit is niet wenselijk geacht.

Het sociale domein wordt per 1 januari 2014 gedecentraliseerd. Hierdoor worden de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag voor de onderwerpen: werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

De zogenaamde wtcg-kortingen, korten op de eigen bijdragen in de AWBZ en de wmo, wordt door het afschaffen van vorenstaande regelingen eveneens afgeschaft. De afschaffing van de wtcg-korting op intramurale eigen bijdrage ABWZ wordt afgeschaft per 1 januari 2014. De wtcg-korting op de eigen bijdragen wmo en extramurale eigen bijdrage AWBZ wordt een jaar later afgeschaft per 1 januari 2015.

De afschaffing van de fiscale aftrekregeling voor uitgaven voor specifieke zorgkosten leidt ook tot afschaffing van de daaraan gekoppelde niet-fiscale TSZ-regeling. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsregeling tot 1 januari 2016. De overgangsregeling houdt in dat het mogelijk blijft de tot en met 2013 opgebouwde rechten op een TSZ-tegemoetkoming in de overgangsperiode nog uit te laten keren.

Bron: Kamerstukken II 2012-2013, 33 726, nr. 1 tot en met 3

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: