Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Reserveren voor sfeerovergang?

14 juni jl. heeft de Hoge Raad aangeven dat wanneer de wetgever voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling wil compartimenteren bij sfeerovergang ten gevolge van wetswijzigingen, dat bij wet moet zijn vastgelegd. In reactie hierop is het wetsvoorstel “Wet Compartimenteringsreserve” ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt, de compartimentering bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting wettelijk geregeld.

Compartimentering bij sfeerovergang

Ingeval een onder de vennootschapsbelasting vallende belastingplichtige een belang heeft van ten minste 5% in het aandelenkapitaal van een lichaam, is op dit pakket aandelen in beginsel de deelnemingsvrijstelling van toepassing. De voordelen die uit hoofde van dit pakket aandelen worden genoten, zijn dan belastingvrij. Dit betreft zowel vervreemdingsvoordelen als reguliere voordelen, zoals dividenden.

Er is sprake van een sfeerovergang van de deelnemingssfeer (onbelaste sfeer) naar de belaste sfeer, indien een belastingplichtige eerst aan de eisen voldoet die worden gesteld voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling, maar later niet meer dan.

Sfeerovergang kan plaatsvinden op twee manieren. Als gevolg van een verandering van de feiten en omstandigheden bij belastingplichtige sfeerovergang plaatsvindt, de zogenoemde feitencompartimentering. Dan wel middels regelcompartimentering, waarbij de sfeerovergang het gevolg is van veranderingen in de wet- en regelgeving dan is er

De Hoge Raad heeft ten aanzien van de feitencompartimentering beslist dat ingeval op de aandelen eerst de deelnemingsvrijstelling van toepassing is en na een sfeerovergang niet meer, de voordelen die nadien op de aandelen worden behaald, moeten worden gesplitst en toegerekend aan de verschillende periodes.

Na de sfeerovergang is op de aandelen een ander regime van toepassing dan het regime dat op de aandelen van toepassing was voorafgaand aan de sfeerovergang.

Indien de belastingplichtige aandelen houdt in een lichaam waarbij zich een sfeer overgang voordoet, dient op grond van het wetsvoorstel door de belastingplichtige een compartimenteringsreserve te worden gevormd. Door het vormen van een compartimenteringsreserve wordt vastgesteld hoe hoog het bedrag is dat bij de belastingplichtige nog onder een andere sfeer valt.

Ingeval de sfeerovergang van belast naar onbelast plaatsvindt, wordt er een belaste compartimenteringsreserve gevormd. Vindt de sfeerovergang van onbelast naar belast plaats, dan wordt er een onbelaste compartimenteringsreserve gevormd.

De reserve wordt gevormd voor een bedrag ter grootte van het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen op het tijdstip direct voorafgaande aan de sfeerovergang en de boekwaarde daarvan.

Een heel goede verliezer is de belastingdienst echter niet. Alhoewel de formeel terugwerkende kracht naar 14 juni 2013 gaat, de datum van het arrest, gaat de materieel terugwerkende kracht namelijk naar daarvoor.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: